Námsframboð

Námsframboð í ML

Um þriggja ára bóknám er að ræða. Námsárinu er skipt í tvær annir; vorönn og haustönn. Í ML er bekkjakerfi, sem þýðir að nemendur þurfa að ná ákveðnum lágmarksárangri til að færast upp um bekk. Áfangar eru á þremur hæfniþrepum og gæta þarf að því að ljúka nægilega mörgum einingum á hverju þrepi. Námið veitir góðan undirbúning fyrir háskólanám.  

Báðar námsbrautirnar eru 200 einingar, þar af 143-145 í kjarna, 15 einingar í bundnu vali (franska eða þýska) og 40-42 einingar í frjálsu vali. Að baki hverri einingu eru 18-24 klukkustundir af vinnu nemandans.  

Námsferill er að mestu ákveðinn fyrir fram í 1.- og 2. bekk en úrval valgreina er í boði fyrir 3. bekk. Valáfangarnir kór og útivist eru í boði fyrir alla nemendur á 1. – 3. ári. Auk þess námsframboðs sem er í ML þá geta nemendur hæglega tekið áfanga í fjarnámi frá öðrum framhaldsskólum. Í lok þriðja árs vinna nemendur lokaverkefni sem geta verið hefðbundin heimildaritgerð, rannsóknarverkefni eða einhverskonar skapandi verkefni með greinargerð.

Kennsluaðferðir og námsmat er með fjölbreyttu sniði. Ásamt hefðbundnum prófum er lögð áhersla á leiðsagnarmat, verkefnamiðað nám og símat. Tvisvar í viku eru vinnustundir þar sem nemendur vinna sjálfstætt en hafa aðgang að leiðsögn kennara.   

Nám og kennsla

Námsmat og námsframvinda

Kennarar brjóta iðulega upp námið með því að fara út fyrir kennslustofuna, til dæmis í námsferðir til Reykjavíkur, á Selfoss, í nágrenni Laugarvatns eða jafnvel út fyrir landsteinana. Reglulega býðst nemendum að taka þátt í námskeppnum og viðburðum, svo sem Boxinu, eðlisfræðikeppni, stuttmyndakeppni, Skuggakosningum og Gettu betur. Á vorin er skólastarf brotið upp með þemaviku, sem kallast Dagamunur, þar sem ýmis námskeið og fyrirlestrar eru á dagskrá. 

Félags- og hugvísindabraut

Á félags- og hugvísindabraut er áhersla á kjarnagreinar og sérgreinar í félagsvísindum og hugvísindum, s.s. félagsfræði, sögu, sálfræði og heimspeki. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og nám á henni er góður undirbúningur fyrir háskólanám, til að mynda á sviði félagsvísinda, hugvísinda, íslensku, kennslufræði, sálfræði, listgreina og fjölmiðlunar.

Í kjarna brautarinnar eru 47 einingar á 1. hæfniþrepi,  73 á 2. hæfniþrepi og 40 einingar á því þriðja, alls 145 einingar.

Nemendur þurfa að taka að lágmarki 40 einingar í frjálsu vali.

Hafa þarf í huga við allt val að einingar á fyrsta þrepi geta verið 66 að hámarki, annars þreps einingar 100 að hámarki og það þurfa að vera að lágmarki 34 einingar á þriðja þrepi.

Hér má sjá nánari lýsingu á brautinni á namskra.is

Markmið brautar

Félags- og hugvísindabraut er skipulögð sem þriggja ára bóknám sem lýkur með stúdentsprófi. Henni er ætlað að veita nemendum góða og almenna undirstöðuþekkingu og færni í bóklegu námi með áherslu á samfélagsgreinar, hugvísindi og tungumál.

Nemendur sem lokið hafa stúdentsprófi af félags- og hugvísindabraut eiga að:

 • vera vel undirbúnir undir frekara nám á háskólastigi, sérstaklega í félagsgreinum og tungumálum
 • hafa náð færni í þeim tungumálum sem þeir hafa valið að leggja stund á
 • búa yfir góðri, almennri þekkingu á sviði félagsgreina, sérstaklega á þeim kjörsviðum sem nemendur hafa valið sér
 • kunna til verka í upplýsingaöflun, heimilda- og rannsóknarvinnu
 • vera læsir á menningu og siði ýmissa menningar- og málsamfélaga
 • geta tjáð sig skýrt og skipulega í ræðu og riti og fært rök fyrir skoðunum sínum á vandaðri íslensku

Framboð valáfanga getur breyst frá ári til árs.

Haustönn 2020

Vorönn 2021

Númer Heiti Númer Heiti
ENSK3KL05 Kvikmyndatónlist og leikgleði FÉLA3AF05 Afbrotafræði
FERÐ2US05 Upplifðu Suðurland FÉLA3FJ05 Fjölmiðlafræði
FÉLA3MA05 Mannfræði FORR2FT05 Forritun og tækniteikning
HNMF2MA05 Heilbrigðis- og næringafræði, matreiðsla FRAN2FD05 Parísaráfangi
LBHF2AB05 Lögfræði, bókfærsla og hagfræði ÍSLE3DF05 Dægurmenning og félagsleg málvísindi
LIST2FF04 Fatahönnun, fatagerð og FabLab LIST2LM04 Ljósmyndun
LÍFF3US05 Umhverfisstjórnun-heilsársáfangi LIST2MY04 Myndlist
NÁTT2AR05 Almennur raungreinaáfangi fyrir félhug LOLÍ3LL05 Líffæra- og lífeðlisfræði
SAGA3TÖ05 Stríð og friður: Saga 20. aldar SAGA3AB05 Kvikmyndir og saga
UPPT2AB04 Upptaka 101 SÁLF2GE05 Geðheilbrigði
ÚTIV2ÆV02 Ævintýraleiðsögn ÞÝSK2ÞD05 Berlínaráfangi
LIST2LS04 Lagasmíðar
LÍFF3US05 Umhverfisstjórnun-heilsársáfangi
JARÐ2SF05 Stjörnufræði
ÍSLE3ÞÆ05 Þjóðsögur og ævintýri

Áfangar bundnir á Náttúruvísindabraut sem hægt er að velja á Félags- og hugvísindabraut:

Haustönn

Vorönn

Númer Heiti Númer Heiti
JARÐ2AÍ05 Almenn jarðfræði LÍFF3FÞ05 Frumu- og þroskunarfræði
LÍFF2LM05 Líffræði mannsins STÆR2MB05 Stærðfræði
STÆR2AR05 Stærðfræði

Náttúruvísindabraut

Á náttúruvísindabraut er áhersla á kjarnagreinar, auk sérgreina brautarinnar í stærðfræði og raungreinum, s.s. líffræði, jarðfræði, efnafræði og eðlisfræði. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og hún er góður undirbúningur fyrir háskólanám m.a. í tæknigreinum, náttúruvísindum, stærðfræði og heilbrigðisvísindum.

Í kjarna brautarinnar er 41 eining á 1. hæfniþrepi,  77 á 2. hæfniþrepi og 40 einingar á því þriðja, alls 143 einingar.

Nemendur þurfa að taka að lágmarki 42 einingar í frjálsu vali.

Hafa þarf í huga við allt val að einingar á fyrsta þrepi geta verið 66 að hámarki, annars þreps einingar 100 að hámarki og það þurfa að vera að lágmarki 34 einingar á þriðja þrepi.

Hér má sjá nánari lýsingu á brautinni á namskra.is

Markmið brautar

Náttúruvísindabraut er skipulögð sem þriggja ára bóknám sem lýkur með stúdentsprófi.  Námi á brautinni er ætlað að veita nemendum góða almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum greinum með áherslu á sérsvið náttúruvísinda.
Brautin býr nemendur undir framhaldsnám í háskóla í náttúruvísindum, stærðfræði og öðrum greinum sem byggjast á góðri undirstöðu í náttúruvísindum, s.s. heilbrigðisgreinum og landbúnaðarfræðum.

Nemendur sem lokið hafa stúdentsprófi af náttúruvísindabraut eiga að:

 • hafa öðlast nægilega góðan undirbúning fyrir háskólanám, sérstaklega í raungreinum og verk- og tæknigreinum
 • hafa almenna og góða þekkingu á náttúruvísindum og stærðfræði
 • hafa tileinkað sér vönduð vinnubrögð
 • vera færir um að beita gagnrýnni hugsun
 • hafa tileinkað sér tölulæsi og meðferð talna
 • kunna að afla sér gagna og geti skilið þau og vera færir í úrvinnslu og meðhöndlun gagna
 • hafa færni í að afla sér nýrrar þekkingar og viðhalda henni
 • geta tjáð sig skýrt og skipulega í ræðu og riti og fært rök fyrir skoðunum sínum á vandaðri íslensku

Framboð valáfanga getur breyst frá ári til árs.

Haustönn 2020

Vorönn 2021

Númer Heiti Númer Heiti
EFNA3LÍ05 Lífræn efnafræði FÉLA3AF05 Afbrotafræði
ENSK3KL05 Kvikmyndatónlist og leikgleði FÉLA3FJ05 Fjölmiðlafræði
FERÐ2US05 Upplifðu Suðurland FORR2FT05 Forritun og tækniteikning
FÉLA3MA05 Mannfræði FRAN2FD05 Parísaráfangi
HNMF2MA05 Heilbrigðis- og næringafræði, matreiðsla ÍSLE3DF05 Dægurmenning og félagsleg málvísindi
LBHF2AB05 Lögfræði, bókfærsla og hagfræði JARÐ2SF05 Stjörnufræði
LIST2FF04 Fatahönnun, fatagerð og FabLab LIST2LM04 Ljósmyndun
LÍFF3US05 Umhverfisstjórnun-heilsársáfangi LIST2MY04 Myndlist
LÍFF3EF05 Erfðafræði LOLÍ3LL05 Líffæra- og lífeðlisfræði
SAGA3TÖ05 Stríð og friður: Saga 20. aldar SAGA3AB05 Kvikmyndir og saga
STÆR3HD05 Hagnýting heildarreiknings, runur og raðir SÁLF2GE05 Geðheilbrigði
UPPT2AB04 Upptaka 101 STÆR3BD05 Breiðbogaföll, diffurjöfnur og fylki
ÚTIV2ÆV02 Ævintýraleiðsögn ÞÝSK2ÞD05 Berlínaráfangi
LIST2LS04 Lagasmíðar
LÍFF3US05 Umhverfisstjórnun-heilsársáfangi
EFNA3VE05 Verkleg efnafræði
ÍSLE3ÞÆ05 Þjóðsögur og ævintýri

Áfangar bundnir á Félags- og hugvísindabraut sem hægt er að velja á Náttúruvísindabraut.

Haustönn

Vorönn

Númer Heiti Númer Heiti
ÍSLE3NS05 Yndislestur og skapandi skrif ENSK3LL05 Enskar bókmenntir, leikrit, ljóð og kvikmyndir
LAND2AU05 Landafræði FÉLA3ST05 Stjórnmálafræði
SAGA3MM05 Menningarsaga SÁLF2IS05 Inngangur að sálfræði
STÆR2TL05 Tölfræði

Valáfangar á báðum brautum

Eftirfarandir valáfangar eru í boði í 1. – 3. bekk.

1. og 2. bekkur – Útivist 1 og 2

1.-3. bekkur – Kór

Menntaskólinn að Laugarvatni

Hafðu samband við ML

Menntaskólinn að Laugarvatni

Skólatúni 1
840 Laugarvatn

Upplýsingar

Netfang: ml@ml.is
Sími: (354) 480 8800
Kennitala: 460269-2299

Hvar er
Menntaskólinn að Laugarvatni?

Menntaskólinn að Laugarvatni