Nám og kennsla

Umsjónarkennarinn

Hver bekkur hefur sinn umsjónarkennara sem skipuleggur fastan vikulegan umsjónartíma bekkjarins. Hver nemandi fær eitt einstaklingsviðtal við umsjónarkennara sinn á önn þar sem hugað er að gengi í náminu, líðan í skólanum, á vistinni og félagslegri stöðu. Ef sérstök ástæða er til er umsjónarnemandi kallaður í aukaviðtal og nemendur geta alltaf leitað til síns umsjónarkennara. Hvatt er til góðra samskipta á milli umsjónarkennara og foreldra/forráðamanna ólögráða nemenda.

Umsjónarkennari er talsmaður nemenda gagnvart skólayfirvöldum og öðrum kennurum. Hann leggur sig fram um að öðlast traust nemenda og kemur spurningum þeirra eða athugasemdum á framfæri og fylgir þeim eftir, eftir eðli máls hverju sinni. Námstækni, lífsstíll og samskipti eru meðal þess sem er gjarnan tekið fyrir í umsjónartímum. Umsjónarkennarinn hefur líka það hlutverk að tryggja bekknum fræðslu um ýmis hagnýt mál sem snerta skólagönguna, svo sem reglur, tæknimál, skipulag og þjónustu.  

Á listanum yfir starfsfólk skólans kemur fram hver er umsjónarkennari hvers bekkjar. Þar má einnig finna upplýsingar um viðtalstíma og tölvupóstföng kennara 

 

Vinnustund

Síðustu ár hafa verið miklir umbreytingartímar í framhaldsskólum. Ný aðalnámskrá tók gildi 2011 og þar eru hugtökin þekking, leikni og hæfni lögð til grundvallar. Grunnþættir menntunar eru læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð og sköpun. Þeim er mætt með víðtækri nálgun í öllum námsgreinum og fjölbreyttum kennsluháttum. Í auknum mæli er gerð krafa um sjálfstæð vinnubrögð nemenda og minni áhersla er á inntak hverrar námsgreinar fyrir sig. Hæfniviðmiðin eru í forgrunni og samþætting námsgreina hefur aukist. Nýtt einingamatskerfi hefur tekið við, sem byggir á mælikvarða á vinnuframlagi nemenda, hvort sem það fer fram innan skóla eða utan. Námstíminn var líka styttur, þannig að almenna viðmiðið til stúdentsprófs fór úr því að vera fjögur ár yfir í að vera þrjú. Allt hefur þetta kallað á breytt vinnulag nemenda og kennara, meðal annars með verkefnamiðaðra námi og símati.

Vorið 2018 voru gerðar breytingar á stundatöflum í Menntaskólanum að Laugarvatni. Inn komu svokallaðar vinnustundir, tvisvar í viku, og á móti minnkaði skilgreindur tími í stundatöflunni fyrir hvern áfanga. Hver áfangi er að jafnaði með kennslu í samanlagt þrjár klukkustundir á viku en önnur vinna sem krafist er í áfanganum fer fram í vinnustundum eða utan skólatíma. Vinnustundir eru skipulagðar í stundatöflu á hverri önn.

Í vinnustundum eru kennarar til taks og veita aðstoð eftir þörfum. Nemendur vinna í því námsefni og verkefnum sem þeir telja brýnast hverju sinni. Þeim ber að nýta vinnustundirnar til hins ýtrasta og vera virkir í að sækja sér leiðsögn.

Miðannarmat

Um miðbik hverrar annar skrá kennarar miðannarmat í InnuMiðannarmat byggir oftar en ekki á niðurstöðum úr námsmati sem þegar hefur farið fram (prófum eða verkefnum). Einnig er um að ræða huglægt mat kennarar á frammistöðu, ástundun og vinnubrögðum.  

Miðannarmatið er ekki hefðbundin einkunn eins og tíðkast í annarlok, að undangengnu öllu námsmati áfangans, heldur vísbending um stöðu mála eins og kennarar meta hana á þeim tímapunkti. Með bættum vinnubrögðum ættu allir að geta snúið við blaðinu, gefi miðannarmatið tilefni til þess, og náð ásættanlegri lokaniðurstöðu.  

Í skóladagatali (á forsíðu ml.is – sjá mynd 1) kemur fram hvenær áætlað er að kennarar skili miðannaramati.  

Til að sjá miðannarmatið á Innu (sjá mynd 2) er smellt á „Námið” og svo “Einkunnir“. Miðannarmatið birtist þar fyrir neðan Lokaeinkunnir.

Foreldrar og nemendur eru hvattir til að skoða matið gaumgæfilega. Þá er um að gera að hafa samband við kennara ef frekari útskýringa er óskað, eða til að ræða um leiðina fram á við.

Menntaskólinn að Laugarvatni

Hafðu samband við ML

Menntaskólinn að Laugarvatni

Skólatúni 1
840 Laugarvatn

Upplýsingar

Netfang: ml@ml.is
Sími: (354) 480 8800
Kennitala: 460269-2299

Hvar er
Menntaskólinn að Laugarvatni?

Menntaskólinn að Laugarvatni